Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.

 

De leden van de raad worden om de zes jaar na de gemeenteraadsverkiezingen verkozen door de gemeenteraadsleden. Het aantal leden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer. In Begijnendijk telt deze raad negen raadsleden. De raad draagt onder zijn leden ook een voorzitter voor.

 

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve voor de behandeling van aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken. Deze raad komt minimaal tien keer per jaar samen.